8200 Veszprém, Szarvas Utca 14.
+3688329301

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat

 

Jogi nyilatkozat

A www.temperatura.hu ;

 honlapjának használati feltételei, általános használati feltételek és adatvédelmi politika.

 

1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

A Temperatúra 2000 Kft. A 4/2002 sz., az Információs Társadalom Szolgáltatásairól és az Elektronikus Kereskedelemről (továbbiakban LISSEC) szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően a szolgáltatás igénybevétele előtt tájékoztatja a Felhasználókat jelen szolgáltatási szerződésből eredő kötelezettségeiről, illetve annak teljes folyamatáról:

a. Felhasználó köteles az általános használati feltételeket és az adatvédelmi rendelkezéseket (továbbiakban a feltételeket) figyelmesen elolvasni.

b. A szolgáltatás igénybevételéhez Felhasználó köteles minden személyes adatát és egyéb szükséges információt megadni

Temperatúra 2000 Kft. a feltételekben foglaltak szerint garantálja, hogy teljes mértékben eleget tesz a vonatkozó Fogyasztóvédelmi Törvényeknek, ezzel biztosítja a Felhasználók törvényes érdekeinek védelmét, melyek a termékek, szolgáltatások, tartalom és/vagy eszközök honlapon keresztül történő, szerződés szerinti igénybevételéből erednek.

 

2. A SZERZŐDÉSES PARTNEREK

Jelen feltételeket Partnerek elfogadják:

Partnerek egyrészt:

Temperatúra 2000 Kft. Székhely: 8200 Veszprém, Jutasi út 89/2/5

adószáma: 13692926-2-19, cégjegyzékszám: 19-09-508756

másrészt

a Felhasználó, az a személy, aki a honlapot, a termékeket és/vagy szolgáltatásokat, tartalmat és/vagy eszközöket használja és a Temperatúra 2000 Kft.  által rendelkezésre bocsátott adatlapot kitöltötte, annak érdekében, hogy a Temperatúra 2000 Kft. tulajdonában lévő termékekhez, szolgáltatásokhoz, tartalomhoz és/vagy eszközökhöz a honlapon keresztül hozzáférhessen. A Felhasználó kizárólagosan és egy személyben felelős az általa megadott adatok hitelességéért.

 

3. SZOLGÁLTATÓI TERJEDELEM

Jelen feltételek és minden egyéb esetlegesen alkalmazásra kerülő feltétel szabályozza és biztosítja a Temperatúra 2000 Kft. által Felhasználónak nyújtott termékek, szolgáltatások, tartalmak és eszközök igénybevételének jogi kereteit. Temperatúra 2000 Kft. a nevezett szolgáltatásokat, tartalmakat és eszközöket a tulajdonában lévő honlapon keresztül biztosítja a Felhasználónak. A termékek, szolgáltatások igénybevétele lehet fizetős, vagy ingyenes (a termékekre, szolgáltatásokra, tartalmakra és/vagy eszközökre vonatkozó egyéni licencszerződéseknek megfelelően).

Jelen szerződés tárgyát képező termékeket, szolgáltatásokat, tartalmakat és/vagy eszközöket a Temperatúra 2000 Kft. tulajdonát képező következő honlapon lehet elérni: http://www.temperatura.hu

Minden termékre, szolgáltatásra, tartalomra és/vagy eszközre, ahol létezik, egyéni szerződéses feltételek vonatkoznak, melyet a honlapon lehet megtalálni. Ehhez hasonlóan, azoknál a termékeknél, szolgáltatásoknál, tartalmaknál és/vagy eszközöknél, ahol szükséges, a vonatkozó végfelhasználói licencszerződések feltételei érvényesek.

A szerződéses feltételeket és végfelhasználói licencszerződéseket a szerződés életbe lépése előtt ki lehet nyomtatni, rögzíteni lehet, és kérdéseket lehet feltenni azokkal kapcsolatosan.

 

4. A HONLAP HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ FELTÉTELEK ELFOGADÁSA ÉS AZOK ALKALMAZÁSA

Jelen feltételek, illetve minden egyéb egyedi szerződéses feltétel szabályozza a Felhasználó és Temperatúra 2000 Kft. közötti, a cég honlapján keresztül létrejött szerződéses viszonyt. A Felhasználó minden fenntartás nélkül elfogadja Temperatúra 2000 Kft. a mindenkori termékre, szolgáltatásra, tartalmakra, vagy eszközökre vonatkozó szerződéses feltételeit. Termék, vagy szolgáltatás igénybevételekor Felhasználó minden alkalommal köteles elolvasni a szerződéses feltételeket, mivel előfordulhat, hogy Felhasználónak a honlapra történő utolsó belépése óta az említett feltételekben változás következett be.

Jelen feltételek nem terjednek ki minden részletre, ezért az oldalon található egyéb, bizonyos termékekre, szolgáltatásokra, tartalomra vagy eszközökre vonatkozó feltétel, ahol lehetséges, figyelembe vehető.

Jelen feltételek elfogadása esetén Felhasználó kijelenti, hogy:

a. jogosult szerződéses viszony létesítésére

b. elolvasta és elfogadja jelen feltételeket.

Még a szerződéses viszony létrejötte előtt Felhasználó minden esetben megtekintheti a termékekre, szolgáltatásokra, eszközökre és tartalomra vonatkozó szerződéses feltételeket, melyek a cég honlapján találhatók. Jelen szerződéses feltételeket illetően Felhasználó Temperatúra 2000 Kft. -vel a következő e-mail címen léphet kapcsolatba: iroda@temperatura.hu

5. A SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK VÁLTOZTATÁSA ÉS A HONLAP HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK.

Temperatúra 2000 Kft. indokolt esetben megváltoztathatja jelen feltételeket. Indokolt esetnek számít, amennyiben a változtatása oka:

a. Felhasználó által igénybe vehető termékek és szolgáltatások köre bővül, ill. a meglévőkben pozitív változás következik be (újabb fejlesztések) b. a termékekben és szolgáltatásokban műszaki fejlesztés történt a honlapon keresztül ajánlott szolgáltatások és termékek ára módosult, aktualizálásra vagy cserére került.

6. A HONLAPHOZ TÖRTÉNŐ HOZZÁFÉRÉS FELTÉTELEI ÉS A TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBE VÉTELE

Temperatúra 2000 Kft. a honlapjához ingyenesen lehet hozzáférni, mely nem vonatkozik bizonyos termékek, vagy szolgáltatások megvásárlására, illetve bizonyos tartalmak és eszközök használatára.

Felhasználó elfogadja és garantálja, hogy a honlapot a mindenkor érvényes törvényeknek, jelen megállapodás feltételeinek és a társadalmilag elfogadott erkölcsi normáknak megfelelően használja.

Ennek megfelelően Felhasználó elfogadja, hogy:

a) Temperatúra 2000 Kft. által rendelkezésre bocsátott szolgáltatásokat, termékeket, tartalmat és/vagy eszközöket nem használja törvénytelen, illetve jelen feltételek által kifejezetten tiltott célokra; ezek használata közvetetten sem sértheti Temperatúra 2000 Kft., illetve harmadik fél jogait vagy érdekeit.

b) . tartózkodik minden olyan tevékenységtől, amely Temperatúra 2000 Kft. a honlapjának normál működését megakadályozná, megsértené, továbbá Felhasználó elfogadja, hogy az oldal tartalma Temperatúra 2000 Kft. tulajdonát képezi, azt jogellenes és tisztességtelen módon nem szerzi meg, illetve nem másolja.

c) a termékeket, szolgáltatásokat, tartalmakat vagy eszközöket nem használja törvénybe ütköző célokra, vagy bármilyen olyan tevékenységre, melynek kimenetele Hungaro Temperatúra 2000 Kft. a számára hátrányos lehet. Felhasználó semmilyen módon sem módosítja, másolja, terjeszti, sokszorosítja, el- vagy átadja azokat az információkat vagy külső megjelenést (image), amelyeket Temperatúra 2000 Kft. a honlapján szereplő termékein, szolgáltatásain, tartalmakon vagy eszközökön keresztül közvetít.

Amennyiben Felhasználó a honlapon elérhető termékeket, szolgáltatásokat, tartalmakat vagy eszközöket helytelenül vagy jogtalanul használja és emiatt harmadik félnek kára keletkezik, Felhasználó vállalja a felelősséget.

A fenti szakaszban leírt körülményekért Felhasználó kizárólagosan és egyetemlegesen vállalja a felelősséget. Felhasználó viseli a költségeket és a kártérítést, amennyiben Felhasználó hibájából, a fent említett okok miatt jogi eljárásra kerül sor.

Temperatúra 2000 Kft., hogy jelen feltételekben szereplő jogokat garantálni tudja és a mindenkori törvényeknek megfeleljen:

a) Rendszergazdákat nevezheti ki, akik a Felhasználó adatainak minden körülmények közötti védelmét felügyeli.

b) A honlap szolgáltatásait műszaki vagy törvényi okok miatt minden előzetes értesítés nélkül bármikor átmenetileg felfüggesztheti.

c) Műszaki vagy törvényi okok miatt módosíthatja a termékek, szolgáltatások, tartalom vagy eszközök igénybevételét szabályozó feltételeket.

d) Minden előzetes értesítés nélkül módosíthatja a honlapon található termékek, szolgáltatások, tartalom vagy eszközök tartalmát, amennyiben ezt az üzleti érdekei megkívánják. Fenntartja magának a jogot, hogy bármikor visszautasíthatja bármelyik Felhasználónak a termékekhez, szolgáltatásokhoz, tartalomhoz vagy eszközökhöz való hozzáférését, amennyiben az nem teljesíti jelen feltételeket.

e) . Eltávolíthat vagy kicserélhet bármilyen információt, amely illegális vagy egyszerűen csak káros a honlapon található termékekre, szolgáltatásokra, tartalomra vagy eszközökre nézve.

f) Jelentést tehet az illetékes szerveknek, ha bármiféle illegális tevékenység, viselkedés vagy adat jut Temperatúra 2000 Kft. tudomására.

7. A SZERZŐDŐ FELEK KÖTELEZETTSÉGEI

a. Temperatúra 2000 Kft. kötelezettségei

Felhasználó igénybe veszi Temperatúra 2000 Kft. által kínált termékeket, szolgáltatásokat, tartalmat vagy eszközöket, Felhasználó és Temperatúra 2000 Kft. között ily módon létrejött kereskedelmi kapcsolat alapján Temperatúra 2000 Kft. a következő kötelezettségek teljesítését vállalja:

Jelen feltételeknek megfelelően és az egyéni licencszerződéseknek megfelelően minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa Felhasználó részére az általa igénybe venni kívánt terméket, szolgáltatást, tartalmat vagy eszközt.

A szerződéses jogviszony létrejötte előtt egyértelműen informálja Felhasználót jelen feltételekről.

A szerződéses jogviszony létrejötte előtt pontosan, egyértelműen, világosan informálja Felhasználót az igénybe venni kívánt termékek, szolgáltatások, tartalom vagy eszközök egyedi tulajdonságairól, az árakról és a mindenkor érvényes adókról.

A feltételek szövegét, illetve a szóban forgó cikk licencszerződésére vonatkozó egyedi feltételeket Felhasználó részére hozzáférhetővé teszi.

A fizetést követő 24 órán belül (amennyiben erre igény van) Felhasználónak értesítést küld a sikeres tranzakcióról, illetve a feltételek Felhasználó általi elfogadásáról, kivéve azokat az árukat, melyekhez azonnal hozzá lehet jutni. Felhasználónak az ellenérték beérkezéséről elismervényt vagy számlát küld, amennyiben a termékért vagy szolgáltatásért fizetni kellett.

Eleget tesz a termékek és szolgáltatások Felhasználó általi visszaszolgáltatására vonatkozó mindenkor érvényes fogyasztóvédelmi előírásoknak, lsd. jelen feltételek erre vonatkozó fejezetét is.

b. Felhasználó kötelezettségei

Felhasználó vállalja, hogy:

Temperatúra 2000 Kft. által kínált termékekre, szolgáltatásokra, tartalomra vagy eszközökre vonatkozó jelen szerződéses feltételekben és a www.temperatura.hu, honlapon található egyedi feltételekben foglalt kötelezettségeknek eleget tesz.

A megfelelő és hiteles adatokkal tölti ki Temperatúra 2000 Kft. regisztrációs nyomtatványát; az információszolgáltatás Temperatúra 2000 Kft. a termékeihez, szolgáltatásaihoz, tartalmaihoz vagy eszközeihez való hozzáférés előfeltétele.

A megfelelő és hiteles adatokkal tölti ki az áruk, szolgáltatások, tartalom vagy eszközök megvásárlásához szükséges nyomtatványt, melyek a tételek szállításához és/vagy leszámlázásához szükségesek.

A termékeket, szolgáltatásokat, tartalmat vagy eszközöket a szerződéses feltételekben leírtak szerint és kizárólagosan a végfelhasználói licencszerződésben meghatározott célokra használja.

Temperatúra 2000 Kft. a számára szükséges pénzügyi adatokat a cég rendelkezésére bocsátja, amennyiben termékeket, szolgáltatásokat, tartalmat és eszközt vásárol. A fizetési feltételeknek megfelelően és Temperatúra 2000 Kft. által az egyes termékre vagy szolgáltatásra az adott időpontban meghatározott áron fizeti ki az ellenértéküket.

Tartózkodik minden olyan üzenet küldésétől, mely megakadályozhatja Temperatúra 2000 Kft. által nyújtott szolgáltatások normál működését. Minden esetben egyedül a Felhasználó vállalja a felelősséget az általa megfogalmazott és elküldött üzenetekért és az általa szolgáltatott adatokért.

8. A FELEK FELELŐSSÉGVÁLLALÁSA

a. Temperatúra 2000 Kft. a felelős a honlap működéséért.

Temperatúra 2000 Kft. csak abban az esetben vállal felelősséget Felhasználót ért veszteségért vagy kárért, ha ezek az oldal használatából, a termékek vagy szolgáltatások, tartalmak vagy eszközök igénybevételéből erednek és az elszenvedett veszteség, kár Temperatúra 2000 Kft. szándékos helytelen viselkedéséből ered.

Temperatúra 2000 Kft. a nem tehető felelőssé a Felhasználót ért veszteségért, amennyiben Temperatúra 2000 Kft. a jelen szerződésben meghatározott körülmények (véletlen, vis maior vagy más Temperatúra 2000 Kft. a felelősségi körén kívül álló okok) miatt nem képes a szolgáltatást Felhasználó részére biztosítani.

Temperatúra 2000 Kft. nem tehető felelőssé a honlap hibás működéséért, ha ennek oka: karbantartási munkálatok, előre nem várható események, a terminál hibás működése vagy az Internet szolgáltató elégtelen működése.

Temperatúra 2000 Kft. megteszi a szükséges lépéseket, a fenti hibák gyors elhárítása érdekében, de nem tehető felelőssé a telekommunikációs szolgáltatások elégtelensége miatt bekövetkező késedelmekért, illetve nem garantálja a termékek, szolgáltatások, tartalmak vagy eszközök szállítási határidejét.

b. Felhasználó felelősségvállalása.

Felhasználó vállalja a felelősséget a hibás adatszolgáltatás, ill. harmadik félnek történt adattovábbítás következményeiért.

Amennyiben Felhasználó nem teljesíti a szerződéses feltételekben rögzített kötelezettségeit, Temperatúra 2000 Kft. fenntartja magának a jogot jogi eljárás kezdeményezésére, illetve a termékekhez, szolgáltatásokhoz, tartalomhoz és eszközökhöz való hozzáférés megtagadására.

9. FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁS

Temperatúra 2000 Kft. minden tőle telhetőt megtesz, hogy a honlapján hiteles és naprakész információk jelenjenek meg. Ennek ellenére előfordulhatnak hibák, illetve hiányosságok, ezért az információk helyessége iránt Felhasználó érdeklődjön Temperatúra 2000 Kft.  -nél. A honlapon található információk vagy tartalom egyike sem kezelhető tényként. Temperatúra 2000 Kft. nem tudja ellenőrizni, hogy Felhasználó mire használja a honlapon található információkat, ill. tartalmat, ezért nem vállalja a felelősséget azokért a közvetlen és közvetett cselekményekért, tettekért vagy károkért, melyek az említett információk, ill. tartalom használata miatt Felhasználót vagy harmadik személyt érnek.

Felhasználó Temperatúra 2000 Kft.-t nem teheti felelőssé, ha nem tud hozzáférni a termékekhez, tartalomhoz, eszközökhöz, vagy a szolgáltatásokhoz, amennyiben az vis maior, vagy Temperatúra 2000 Kft. -n kívül álló okok miatt következik be, ide tartoznak a következők: (i) a modem, (ii) a Felhasználó IT rendszere, (iii) Internetböngésző szoftver, (iv) vírusok, (v) telefonos kapcsolat és áramellátás, (vi) ADSN és minden egyéb Felhasználó által használt telekommunikációs és áruszállítási eszköz.

Temperatúra 2000 Kft. nem tehető felelőssé az olyan károkért vagy veszteségekért, melyeket harmadik fél termékei okoztak Felhasználónál. Kizárólag Felhasználó vállalja a felelősséget harmadik fél termékeinek, az arra vonatkozó feltételek és jogi nyilatkozat alapján történő használatáért, Temperatúra 2000 Kft. -t ebben az esetben nem terheli felelősség.

10. SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME ÉS E-KERESKEDELEM

A honlaphoz való hozzáférés és az ott található termékek és szolgáltatások megvásárlása és az eszközök és tartalom használata a Felhasználó személyes adatainak feldolgozásával jár. A személyes adatok feldolgozására és az információs társadalom szolgáltatásaira és az elektronikus kereskedelemre vonatkozó törvények betartása Temperatúra 2000 Kft. számára különösen fontos.

Általában a honlap használóinak nem kell személyes adatokat szolgáltatni, de amennyiben termékeket, szolgáltatásokat, eszközöket, vagy tartalmakat kívánnak megvásárolni, Felhasználó néhány esetben bizonyos személyes adatainak közlésére kötelezett. Temperatúra 2000 Kft. garantálja, hogy az ilyen adatokat bizalmasan és a személyes adatok védelmére, az információs társadalom szolgáltatásaira és az elektronikus kereskedelemre vonatkozó törvényeknek megfelelően kezeli.

Temperatúra 2000 Kft. megfelel az adatvédelmi előírásoknak és megteszi a szükséges adminisztrációs és technikai lépéseket, mellyel az általa begyűjtött személyes adatok védelmét biztosítani tudja.

Felhasználó hozzájárul, hogy a fent említett személyes adatai Temperatúra 2000 Kft. a Nemzetközi Képviselőinek és/vagy Hivatalos Forgalmazóinak, kizárólag a fenti paragrafusban leírtak céljából és a Személyes Adatok Védelméről szóló Törvénynek és a Személyes Adatok Nemzetközi Továbbításáról szóló 1/2000 sz. Irányelvnek megfelelően továbbítsa.

Felhasználó kijelenti, hogy az általa szolgáltatott adatok valósak és helyesek; adataiban bekövetkezett változásokról Felhasználó minden esetben értesíti Temperatúra 2000 Kft. -t. Felhasználó jogosult adatainak feldolgozását visszautasítani, amennyiben azok nem szükségesek a megállapodás létrehozásához, annak végrehajtásához, kivéve, ha azok a szerződéses viszony fenntartása miatt nélkülözhetetlenek.

Temperatúra 2000 Kft. a titoktartási politikája biztosítja Felhasználó számára az adatok való hozzáférés, módosítás, eltávolítás és az adatok feldolgozása elleni tiltakozás jogát, melyet Temperatúra 2000 Kft. -vel a következő e-mail címen lehet közölni: iroda@temperatura.hu, vagy levélben a következő címen: Temperatúra 2000 Kft. 8200 Veszprém, Jutasi út 89. 2 em. 5. ehhez hasonlóan és az Információs Társadalom Szolgáltatásairól szóló 34/2002 sz. spanyol törvény szerint Temperatúra 2000 Kft. és Nemzetközi Képviselői csak azoknak a Felhasználóknak küld marketing információt e-mailben vagy más elektronikus eszköz segítségével, akik az ilyen jellegű tevékenységre kifejezetten engedélyt adtak.

Temperatúra 2000 Kft. informálja Felhasználót, hogy bármikor törölheti magát az e-mail listáról. Minden e-mail alján megtalálható az ehhez szükséges összes információ, vagy a következő címre lehet e-mailt küldeni: iroda@temperatura.hu, vagy levélben a következő címen: Temperatúra 2000 Kft. 8200 Veszprém, Jutasi út 89. 2. em. 5.

11. ADATBIZTONSÁG: COOKIE-K HASZNÁLATA ÉS BIZOTONSÁGOS KÖRNYEZET

Temperatúra 2000 Kft. alkalmanként használhat cookie-kat a honlapján. Ezeket a honlap egyedisége miatt használja, vagy azért, hogy Ön ne feledkezzen meg a termékek és szolgáltatások regisztrálásáról. Amennyiben nem szeretné, ha Temperatúra 2000 Kft. cookie-kat használna, állítsa be úgy a böngészőjét, hogy ezeket visszautasítja, vagy értesíti Önt, ha a honlap egy cookie-t akarna a böngészőjében elhelyezni. Amennyiben a cookie-k elutasítása mellett dönt, ez hatással lehet a honlapon lévő termékekre és szolgáltatásokra.

Temperatúra 2000 Kft. a legmodernebb technológiát használja a honlapján, hogy az információbiztonságot garantálni tudja. Temperatúra 2000 Kft. gondoskodik, hogy a termékekre és szolgáltatásokra kötött megállapodások lebonyolítása biztonságos környezetben történjen meg.

A biztonságos környezetet a következőkből lehet felismerni: lakat szimbólum a böngésző állapot sorában, vagy egy „s” betű a http után

A tendenciák vizsgálatához, a honlap működtetéséhez és az egész honlap használatának megfigyeléséhez Temperatúra 2000 Kft. eltárolhatja és felhasználhatja az oldal Felhasználóinak IP címeit. Temperatúra 2000 Kft. nem kapcsolja össze az IP címeket a személyes információkkal.

Az oldal Google Analitycs-t használ, amely a Delaware-i Google, Inc. cégnek (bejegyezett irodája: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, USA („továbbiakban Google”) webes szolgáltatása. Google Analytics cookie-kat használ, amelyek az Ön számítógépére telepített szövegfájlok, hogy ennek segítségével lehessen ellenőrizni a honlap használatát. A cookie-k információkat generálnak az Ön honlap használatáról (beleérte az IP címét is) és ezek az információk közvetlenül továbbításra és tárolásra kerülnek a US-ben lévő Google szervereken. Google ezeket az információkat az Ön honlap használatának ellenőrzésére használja, erről jelentéseket készít és a honlap, illetve az Internet használatával kapcsolatos egyéb szolgáltatásokat kínál fel. Google ezeket az információkat harmadik feleknek is továbbadhatja, ha a törvények ezt így rendelik, vagy, ha harmadik fél az információkat Google számára feldolgozza. Google nem kapcsol össze semmilyen birtokában lévő adatot az Ön IP címével. Az adat-, ill. információfeldolgozást Ön visszautasíthatja, ha a megfelelő konfiguráció segítéségével az Internet böngészőjében a cookie-kat letiltja, ez azonban a honlap teljes működését is befolyásolhatja. A honlap használatával hozzájárulását adja a fent leírtak szerint és célból történő Önre vonatkozó információk feldolgozásához.

12. HIPER-HIVATKOZÁSOK

Temperatúra 2000 Kft. nem vállal felelősséget a honlapjával összekapcsolt hivatkozásokért és ennek megfelelően az ilyen honlapok tartalmáért sem. Felhasználó az ilyen honlapokat saját kockázatára, az azokhoz kapcsolódó feltételekkel és jogi nyilatkozatokkal használja; Temperatúra 2000 Kft. ezért felelősséget nem vállal.

13. SZELLEMI ÉS IPARI TULAJDONRA VONATKOZÓ JOGOK

Temperatúra 2000 Kft. fenntartja a szellemi és ipari tulajdonra vonatkozó jogait a honlapon található márkaneveket, kereskedelmi elnevezéseket, formaterveket (design) és szimbólumokat illetően. Ezek magukba foglalják, de nem korlátozódnak az emblémákra bejegyezett szerzői jogokra, szín kombinációkra, a megjelenési formákra és annak kiválasztására, honlap forráskódra, menükre, böngésző parancsgombjaira, HTML kódokra, Java appletekre, szövegekre, arculatokra, garfikákra, illetve minden egyéb a honlapon található, Temperatúra 2000 Kft. által nyújtott termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos tartalomra.

Felhasználó köteles a honlapra és a termékekre, tartalmakra és eszközökre vonatkozó szellemi és ipari tulajdonra vonatkozó jogokat tiszteletben tartani, ezért Felhasználó tartózkodik a honlap tartalmának Temperatúra 2000 Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélküli lemásolásától, sokszorosításától, terjesztésétől, nyilvánosságra hozatalától. Ennek megfelelően a Felhasználó köteles minden esetben a következők szerint eljárni:

A honlap vagy az eszközök, ill. alkalmazások teljes vagy részleges sokszorosítása a következő szerzői jogra vonatkozó megjegyzést kell, hogy tartalmazza: „© Temperatúra 2000 Kft.  a 2014. Minden jog fenntartva” / „© Temperatúra 2000 Kft. a 2014. All rights reserved”. Ehhez hasonlóan a honlapon megjelenő harmadik félhez tartozó tartalmak sokszorosítása és/vagy terjesztése a harmadik fél szerzői jogára vonatkozó megjegyzést is tartalmaznia kell.

A honlap tartalma nem változtatható meg a Temperatúra 2000 Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. Az ilyen változtatások kizárólag információs tartalmak lehetnek és nem lehet kereskedelmi, forgalmazási, átalakítási vagy megváltoztatási szándékuk

Temperatúra 2000 Kft. fenntartja a jogot, hogy honlapja tartalmának használatára vonatkozó engedélyt bármikor visszavonhatja. Ilyen esetben azok, akire ez vonatkozik kötelesek a használatot azonnal befejezni. Temperatúra 2000 Kft. nem vállal felelősséget harmadik fél információját illetően, mellyel honlapjának egy része vagy annak egésze összefüggésbe kerül.

Temperatúra 2000 Kft.  a honlapján megjelenő arculatokat vagy grafikákat nem lehet a velük együtt megjelenő arculattól, illetve a vonatkozó szövegtől különválasztva használni.

A honlap tartalmát nem lehet a következő területeket érintő információkkal együtt terjeszteni vagy közzétenni:

§  Pornográfia és/vagy prostitúció.

§  Gyermekbántalmazás.

§  Rasszizmus.

§  Terrorizmus.

§  Fegyverkereskedelem.

§  Bármilyen egyéb illegális tartalom.

The names of the products that may appear on the website may be registered trademarks of their respective companies.

14. ÁRAK

Az egyes termékekre és szolgáltatásokra a termék vagy szolgáltatás Felhasználó általi megvásárlása időpontjában a Temperatúra 2000 Kft. a honlapján található árak és tarifák vonatkoznak. Ehhez hasonlóan a szállítási költségekre vonatkozó adatok, költségek és adók az érintett honlapon találhatók meg

Amennyiben a Felhasználó által megvásárolt szolgáltatást vagy terméket szállítani kell, a szállítási költség a szállítási cím földrajzi elhelyezkedésétől függ és Felhasználót terheli.

Temperatúra 2000 Kft. amennyiben szükséges, a honlapon megjelenő árak és tarifák változtatásának jogát fenntartja. Az ilyen jellegű változtatások nem vonatkoznak a változtatás előtt megvásárolt árukra és szolgáltatásokra, kivéve, ha az a termékek és/vagy szolgáltatások javítása miatt következett be.

A szolgáltatásokra vonatkozó fizetési módok a szerződéskötés időpontjában erre vonatkozó feltételek között találhatók és Felhasználó ezeket minden esetben még a szerződés megkötése előtt megismerheti. Temperatúra 2000 Kft. fenntartja a jogot a szerződés felmondására, amennyiben Felhasználó nem tartja be a fizetés módjára vonatkozó előírásokat, vagy nem fizeti ki a termékeket és/vagy szolgáltatásokat.

15. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA

A termékek, szolgáltatások, tartalmak vagy eszközök Felhasználó általi megvásárlásából eredő szerződéses viszony érvényességi időtartamát a vonatkozó egyedi szerződéses feltételek, vagy a termék végfelhasználójának licencszerződésében foglalt feltételek szabályozzák.

Jelen szerződéses feltételek és az egyedi feltételek addig maradnak érvényben, amíg azok a fent említett honlapon hozzáférhetőek és akkor lépnek érvénybe, amikor Felhasználó a honlap használatát megkezdi és/vagy bármelyik terméket, szolgáltatást, tartalmat vagy eszközt megvásárolja. Temperatúra 2000 Kft. fenntartja a jogot a szerződéses feltételek egyoldalú megváltoztatására, ez nem vonatkozik azokra a termékekre, melyek az említett változtatások előtt kerültek megvásárlásra, kivéve, ha a Felhasználók egy új termék verziót vásároltak meg, vagy Temperatúra 2000 Kft. megváltoztatta a szolgáltatásokat. Ebben az esetben a változtatás időpontjában érvényben lévő feltételek az érvényesek.

16. SZÁLLÍTÁSI IDŐPONTOK ÉS MÓDOK

A Temperatúra 2000 Kft. által kínált termékek és szolgáltatások nagy választékának köszönhetően, a szállítási időpontok és módok minden egyes vásárláskor egyedileg kerülnek meghatározásra.

Temperatúra 2000 Kft. minden esetben garantálja, hogy a szerződéses feltételek, illetve ahol szükséges az egyedi feltételek és/vagy a kívánt termékre vagy szolgáltatásra vonatkozó végfelhasználói licencszerződés feltételeinek Felhasználó általi elfogadásától számított a 30 munkanapon belül a terméket leszállítja, illetve a szolgáltatást biztosítja. Temperatúra 2000 Kft. nem vállal felelősséget a fent leírt szállítási időpontok elhúzódása miatt, amennyiben ez vismajor, véletlen vagy harmadik fél miatt következik be.

17. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

Temperatúra 2000 Kft. fenntartja a jogot, hogy, amennyiben Felhasználó nem teljesíti a szerződés általános és egyedi, vagy a végfelhasználó szóban forgó termékekre vagy szolgáltatásokra vonatkozó licencszerződésének feltételeit, előzetes bejelentés nélkül megszűnteti a termékekhez, szolgáltatásokhoz, tartalmakhoz vagy eszközökhöz való hozzáférést.

Az áru kézhezvételétől, illetve a szolgáltatásokra vonatkozó szerződés életbelépésétől számított hét munkanapon belül Felhasználó kötbér nélkül mondhatja fel a Temperatúra 2000 Kft.  -vel kötött szerződést.

Fenti jogával Felhasználó úgy élhet, hogy írásban, faxon, ajánlott levélben vagy e-mail-ben értesíti Temperatúra 2000 Kft.-t

Ebben az esetben Temperatúra 2000 Kft. az írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül kártalanítja Felhasználót. Felhasználó semmilyen körülmények között sem mondhatja fel, ill. állhat el a szerződéstől, ha a leszállított áruk a megfelelnek a leírásnak (specifikáció), vagy az áru természetéből adódóan nem küldhető vissza, vagy rövid a lejárati ideje, mint például a digitális formában leszállított IT termékek, amelyeket gyorsan le lehet tölteni vagy sokszorosítani.

18. VISSZASZOLGÁLTATÁSOK

Amennyiben a Felhasználó által megvásárolt terméket és/vagy szolgáltatást fizikailag le kell szállítani a Felhasználónak, a termék a kézhezvételtől számított hét napon belül visszaküldhető. A Felhasználó visszaküldheti a terméket, amennyiben az nem került kinyitásra vagy használatra, eredeti csomagolásban van, vagy a zárjegy sértetlen és az a számlával vagy a szállítólevéllel együtt kerül visszaküldésre.

Amennyiben a Felhasználó megvásárolta és kifizette a terméket és a termék már nem kapható, Temperatúra 2000 Kft. a 30 napon belül teljes mértékben kártalanítja a Felhasználót.

19. ALKALMAZANDÓ JOG

Jelen szerződéses feltételeket a mindenkori spanyol törvények szabályozzák.

Amennyiben bármiféle kétely, véleménykülönbség merül fel jelen szerződéses feltételek értelmezését vagy azok végrehajtását illetően, az egyetlen illetékes hatóság a Pest Megyei Bíróság. Felhasználó egyértelműen lemond minden egyéb számára illetékes igazságszolgáltató hatóság közreműködéséről.

20. ÉRTESÍTÉS, BEJELENTÉS

Minden jelen szerződéses feltételekkel kapcsolatos bejelentést, kérést, kérelmet és más egyéb közlést írásban kell benyújtani és ajánlott levélben vagy faxon kell elküldeni a másik fél postai levelezési címére.

21. ELVÁLASZTHATÓSÁG

Amennyiben jelen szerződés bármelyik feltétele semmisnek bizonyul, azzá válik, vagy annak nyilvánítják, a fennmaradó többi feltétel változatlan és teljes egészében érvényes és hatályos marad.